banner

Deklaracja Dostępności cyfrowej

Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp. obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.sroda.wlkp.pl Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nadobnik, e-mail: informatyka@biblioteka.sroda.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 285 80 49. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w administracji Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. Plac Zamkowy 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej administracja@biblioteka.sroda.wlkp.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Budynek główny Biblioteki (Plac Zamkowy 7)

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście od Plac Zamkowy 7 oraz jedno wejście od Plac Zamkowy 7 (oddział dla dzieci) jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Jedna toaleta na dole jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają możliwość do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: filia w Jarosławcu (budynek Szkoły Podstawowej, własność spółki Środa XXI, pomieszczenie w użyczeniu)

Do budynku prowadzi jedno wejście i nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych.

 W budynku nie ma windy. Nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do filii bibliotecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

3. Budynek: filia w Pławcach (budynek Szkoły Podstawowej, własność spółki Środa XXI, pomieszczenie w użyczeniu)

Do budynku prowadzi jedno wejście i nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do filii bibliotecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

4. Budynek: filia w Słupi Wielkiej (budynek COBORU, pomieszczenie w użyczeniu)

Do budynku prowadzi jedno wejście i nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych.

 W budynku nie ma windy. Nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do filii bibliotecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

5. Budynek: filia w Starkówcu Piątkowskim (budynek Szkoły Podstawowej, pomieszczenie w użyczeniu)

Do budynku prowadzą dwa wejścia: 1 wejście prowadzi przez budynek szkoły oraz 1 wejście bezpośrednio do biblioteki.

 W budynku nie ma windy. Nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do filii bibliotecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i głuchonieme nie mają możliwości do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w siedzibie Biblioteki Publicznej, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres administracja@biblioteka.sroda.wlkp.pl.

-  na nr tel. 61 285 80 49,

- osobiście w administracji Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.,

- drogą pocztową na adres: Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.

fb
blog
Serwis www.biblioteka.sroda.wlkp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.