banner

Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy o zasadach, na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej, tel. 61 285 80-49, mail administracja@biblioteka.sroda.wlkp.pl

2. Wyznaczono w Bibliotece Inspektora Ochrony Danych, którym jest Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę do kontaktów wyznaczono p. Łukasza Gąsiorka. Z Inspektorem można się kontaktować poprzez mail iod@lesny.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków, wynikających z przepisów prawa, z realizacji umów lub z udzielonej nam zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub też działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

b. inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Biblioteką Publiczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna.

5. Dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a.prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

b.prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane

- osoba, której dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych

- osoba, której dotyczą, wycofała zgodę na przetworzenie danych osobowych. Zgoda ta jest bowiem podstawą przetwarzania danych.

- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dotyczą, potrzebuje ich dla obrony lub dochodzenia roszczeń

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny, związane z Pani/Pana szczególną sytuacja, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – w szczególności, gdy osobą tą jest dziecko.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Polityka Prywatności dotycząca plików cookie (ciasteczka) :

1. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

2. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

3. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

4. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

fb
blog
Serwis www.biblioteka.sroda.wlkp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.